می نویسم برای خودم و خودت

اینجا شاید معجزه ای برای آرزو های کوچک من باشد. شاید....

می نویسم برای خودم و خودت

اینجا شاید معجزه ای برای آرزو های کوچک من باشد. شاید....


من فاطمه ولی پور، دانشجوی سال سوم مهندسی شهرسازی دانشگاه بجنورد که از نسل بهار وجنگل و دریای شمال کشور، 

دختری که دنیای رنگارنگ جوونیش  پر از دفتر های نیم نوشته شده است و اینجا دفتر چندم من برای نوشتن.....