گاه نوشته هایی برای خودم و خودت

اینجا شاید معجزه ای برای آرزو های کوچک من باشد. شاید....

گاه نوشته هایی برای خودم و خودت

اینجا شاید معجزه ای برای آرزو های کوچک من باشد. شاید....

گاه نوشته هایی برای خودم و خودت

فاطمه ولی پور، دانشجوی سال سوم مهندسی شهرسازی دانشگاه بجنورد که از نسل بهار وجنگل و دریای شمال کشور،
یه دخترک دانشجو که تو مسیر مهندس شدن کلی راه مختلف برای زندگی کردن و کشف خودش پیدا کرده
که هر کدوم دنیای خودشونو دارن و داره تلاش می کنه تا با فرمول های مهندسیش بهترین آلترناتیو زندگیشو پیدا کنه
دختری که دنیای رنگارنگ جوونیش پر از دفتر های نیم نوشته شده است و اینجا دفتر چندم اون برای نوشتنِ.....

آخرین مطالب


من فاطمه ولی پور، دانشجوی سال سوم مهندسی شهرسازی دانشگاه بجنورد که از نسل بهار وجنگل و دریای شمال کشور، 

دختری که دنیای رنگارنگ جوونیش  پر از دفتر های نیم نوشته شده است و اینجا دفتر چندم من برای نوشتن.....